משתמש:אליצור יחיא/שורשים

מתוך ויקימילון, מיזם רב לשוני ליצירת מילון חופשי שיתופי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

א[עריכה]

א00 באבא,אבד,אבה,אבל,אבן,אבס,אבץ,אבק,אבר.אבזר,אבחן גאגד,אגל,אגם,אגן,אגס,אגף,אגר. דאדב,אדה,אדם,אדן,אדק,אדר,אדש. האהב,אהד,אהה,אהל. ואוה,אוז,אוץ. אורר זאזל,אזן,אזק,אזר. חאחד,אחה,אחז,אחר,אחת.אחסן טאטב,אטד,אטם,אטר. יאיב,איד,איה,איט,איך!,איל!,אים,אין,איר,איש,אית. כאכל,אכן,אכף,אכר!.אכזב,אכסן,אכלס לאלה,אלח^,אלם,אלף,אלץ.אלחש,אלתר מאמא,אמד,אמן,אמץ,אמר,אמש,אמת.אמלל נאנא,אנה,אנח,אנך,אנס,אנף,אנש^^.אנפף סאסן^אסל!,אסם,אסן,אסף,אסר. ע00 פאפד,אפה,אפל,אפן,אפס,אפף,אפק*,אפר.אפין,אפסן,אפשר. צאצל,אצר. קאקלם רארב,ארג,ארד,ארה,ארז,ארח,ארם,ארס,ארע,ארץ,ארק,ארר,ארש.ארגן שאשד,אשם,אשף,אשר,אשש.אשפז,אשרר תאתת^אתגר,אתרג

ב[עריכה]

אבאס,באר,באש. בבבא, בבה,בבל. גבגד,בגר. דבדד,בדה,בדח,בדל,בדק,בדר. הבהה,בהט!,בהל,בהם^,בהן!,בהק,בהר^. ובוא,בוז,בול!,בוס^בוץ,בור,בוש זבזה,בזז,בזך-,בזע,בזק,בזר.בזבז חבחל,בחן,בחר,בחש. טבטא,בטה,בטח,בטל,בטן,בטש. יביל,בים,בין*,ביץ,ביש,בית. כבכא,בכה,בכר. לבלג^,בלה,בלח^,בלט,בלל,בלם,בלס,בלף,(בלק)בלש.בלבל,בלגן מבמה. נבנה,בנן. סבסה,בסם,בסס,בסר. עבעד,בעה,בעט,בעל,בעס,בעץ,בער,בעת. בעבע פ000 צבצה,בצל,בצע,בצץ^,בצק,בצר.בצבץ קבקע,בקק,בקר,בקש.בקבק רברא,ברג,ברד,ברה,ברז,ברח,ברך,ברץ^,ברק,ברר,ברש^.ברבר שבשל,בשם,בשן,בשר*,בשש^. תבתק,בתר.

ג[עריכה]

אגאה,גאל. בגבא,גבב,גבה,גבח,גבל,גבן,גבס,גבע,גבר,גבש. ג דגדד,גדה,גדל,גדע,גדר,גדש. הגהה,גהץ,גהר. וגוז,גוח,גון,גוע*,גוץ! זגזה,גזז,גזל,גזם,גזע,גזר. חגחך,גחל-,גחם-,גחן. ט יגיד,גיל!,גיר,גיש כ לגלב!,גלד,גלה,גלח,גלל,גלם,גלע,גלף,גלש.גלון,גלגל מגמא,גמד,גמז,גמל*,גמם,גמע,גמר,גמש^.גמגם נגנב,גנה,גנז,גנח,גנן*.גנדר סגסה,גסס. עגעה,געל,גער,געש. געגע^! פגפף,גפר. צ00 ק00 רגרב,גרד,גרה,גרט,גרל^,גרם,גרס,גרע,גרף,גרר,גרש.גרבץ,גרגר* שגשם,גשר,גשש. ת00

ד[עריכה]

אדאב,דאג,דאה,דאר. בדבא,דבב,דבה,דבק,דבר,דבש. דברר גדגה!,דגל,דגם,דגן,דגר,דגש. דגדג,דגמן דדדה. הדהב,דהם^,דהן,דהר. ודוא,דוג,דוד,דוה,דוח,דוך,דור*,דוש. ז00 חדחה,דחל,דחן,דחף,דחק. ט00 ידיג,דיה,דיל,דין,דיק,דין,דיש. כדכא,דכה,דכן,דכר. דכדך לדלג,דלה,דלח,דלל,דלף,דלק,דלת.דלדל מדמה,דמך,דמם,דמן,דמע.דמדם נדנב,דנג-.דנדן סדסקס עדעה,דעך,דעת!. פדפה^,דפן,דפס,דפק. דפדף צ00 קדקה,דקק,דקר.דקדק רדרג,דרך,דרם^,דרס,דרר,דרש.דרבן,דרדר ש דשדש ת00

ה[עריכה]

א ב הבלהבהב גהגג-,הגד,הגה,הגן הגר דהדס. הדהד ה00 והוה,הון, זהזה ח00 טהטה יהיה,היל כהכה להלל,הלם מהמה,המם,המרהמהם נהנה.הנהן,הנדס סהסה.הסס. ע00 פהפנט צהצה ק00 רהרג,הרה,הרס.הרהר ש00 תהתל,התת

ו[עריכה]

א00 ב00 ג00 דודא,ודה. ה00 ו00 ז00 ח00 ט00 י00 כוכח^ ל00 מ00 נ00 סוסת עועד פ00 צ00 ק00 רורד ש00 תותר,ותק.

ז[עריכה]

א00 בזבד,זבה,זבח,זבל,זבן,זבר. גזגג.זגזג דזדה,זדן הזהב,זהה,זהם,זהר*. וזוב,זוג,זוד,זוח,זול,זון,זוע ז00 חזחח^,זחל. ט00 יזיו,זיז,זיח,זין,זיע,זיף,זית! כזכה,זכך,זכר. לזלג,זלה^,זלח,זלל,זלף. זלזל מזמה,זמם,זמן,זמר. זמבר,זמזם,זמנן^ נזנב,זנה,זנח,זנק. ס00 עזעה,זעך,זעם,זעף,זעק,זער זעזע פזפק,זפת.זפזף צ00 קזקה,זקן,זקף,זקק,זקר. רזרא!זרג,זרד,זרה,זרז,זרח,זרם,זרע,זרק,זרר,זרת. ש00 ת00

ח[עריכה]

א00 בחבא,חבב,חבה,חבט,חבל,חבס,חבץ,חבק,חבר,חבש,חבת. גחגב!,חגג,חגר. דחדד,חדל,חדק,חדר,חדש. ה00 וחוג,חוה,חוט,חום,חון,חוס,חוף!,חוץ,חוש זחזה,חזז-חזן,חזק,חזר. ח00 טחטא,חטב,חטט,חטף,חטר. יחיב,חיג,חיה,חיט,חיך,חיל,חיץ,חיש. כחכה,חכך,חכם,חכר. לחלב,חלד,חלה,חלט,חלל,חלם,חלן,חלק,חלש.חלחל,חלטר מחמד,חמה,חמט,חמל,חמם,חמס,חמץ,חמק,חמר,חמש,חמת. נחנה,חנט,חנך,חנם,חנן,חנף,חנק.חנחן^ סחסד,חסה,חסך,חסל,חסם,חסן,חסף,חסר.חספס ע00 פחפה,חפז,חפן,חפס,חפף,חפץ,חפר,חפש,חפת. צחצב,חצה,חצן,חצץ,חצף^,חצר.חצרץ קחקה,חקל^,חקן!,חקק,חקר. רחרא,חרב,חרג,חרד,חרה,חרז,חרט*,חרך,חרם,חרף,חרץ,חרק,חרר* 3 ,חרת.חרבן,חרבש,חרחר,חרטט'חרפן שחשב,חשד,חשך,חשל,חשף,חשק,חשש.חשמל תחתה,חתך,חתל,חתם,חתן,חתר.חתחת^

ט[עריכה]

אטאט. טאטא בטבח,טבל,טבע,טבק,טבר. גטגן. ד00 הטהר. וטוה,טוח,טוש. ז00 חטחב,טחן,טחר^. טטטא. יטיב,טיח,טיט,טיל,טיס כטכס. לטלא,טלף.טלטל,טלפן מטמא,טמן,טמע^טמר,טמש. טמטם נטנא,טנן,טנף,טנק. ס00 עטעה,טעם,טען. פטפה,טפח,טפט,טפל,טפס,טפף*,טפר,טפש.טפטף צ00 קטקס. רטרד,טרה,טרח,טרט,טרל^,טרם,טרף,טרק,טרש.טרטר,טרלל,טרפד ש .טשטש ת00

י[עריכה]

א:יאה,יאש. ב:יבא,יבב,יבם,יבש. ג:יגב,יגה^,יגע. ד:ידד^,ידה,ידע. ה:יהב. ו:יום!,יון ז:יזם,יזע,יזף. ח:יחד,יחל,יחם,יחס,יחף,יחץ,יחר,יחשֹ.יחצן ט:00 י:00 כ:00 ל:ילד,ילל,ילף,ילק. מ:ימן^,ימר. נ:ינה^,ינן. ס:יסד,יסף,יסר. ע:יעד,יעה,יעל,יען*,יעף,יעץ,יער. פ:יפה.יפיף^ צ:יצא,יצב,יצג,יצל-,יצק,יצר. ק:יקב,יקד,יקץ,יקר,יקש. ר:ירא,ירד,ירה,ירט,ירק,ירש. ש:ישב,ישן,ישר. ת:יתב,יתד,יתם,יתר.

כ[עריכה]

אכאב. בכבד,כבה,כבל,כבן,כבס,כבע^,כבר,כבש*. ג00 ד כדכד!,כדרר הכהה,כהל!. וכוה,כון,כוץ.כונן זכזב. חכחד,כחל,כחש. כחכח ט00 יכיס,כיף,כיר כככב. לכלב!^,כלה,כלח,כלך,כלל,כלם^.כלכל מכמה,כמן,כמס,כמר,כמש,כמת נכנה,כנן,כנם,כנס,כנע,כנף,כנר,כנש. סכסה,כסח,כסל,כסס,כסף. עכעס,כער,כעשֹ. פכפה,כפח!,כפל,כפן,כפף,כפר,כפשׁ (שורש),כפת.כפתר צ00 ק00 רכרב,כרג,כרה,כרז,כרח,כרך,כרם,כרס,כרע,כרר,כרת.כרבל,כרכם^,כרכר,כרסם שכשל,כשף,כשר.כשכש תכתב,כתה,כתל!,כתם,כתף,כתר,כתש,כתת.

ל[עריכה]

אלאה,לאט,לאךלאם^. בלבב,לבד,לבה,לבט,לבן,לבש.לבלב גלגם.לגלג ד00 הלהב,להג,להה,להט,להם,להק.להלה,להטט ולוה,לוז,לוח,לוט,לול,לון,לוע,לוץ,לוש. ז00 חלחח,לחך,לחם,לחש,לחת.לחלח טלטם,לטף,לטש. י00 כלכד,לכה,לכש. לכלך,לכסן ל00 מלמד. נלנה,לנן. סלסטם עלעב^,לעג,לעה,לעז,לעט,לעס.לעע^.לעלע פלפד,לפת. לפלף צלצץ^ קלקה,לקח,לקט,לקק.לקלק ר00 שלשד,לשן^.לשלש^ תלתך,לתע-,לתת.

מ[עריכה]

א:מאה,מאם,מאן,מאס. ב:(מבט!),מבע! ג:מגב!,מגג^ מגל!,מגש! מגנט ד:מדד*,מדה,מדן,מדף,מדר. ה:מהה^,מהל,מהר ו:מוג,מול,מוץ,מות ז:מזח,מזל.מזער ח:מחא,מחה,מחז^,מחט,מחך,מחל,מחץ,מחק,מחר.מחזר,מחשב ט:מטה,מטט,מטע,מטר י:מיד,מים,מין,מיץ. כ:מכר. ל:מלא,מלג,מלה,מלח,מלט,מלך,מלץ,מלק.מלכדמלמל,מלצר מ:ממן,ממס,ממש.ממשק נ:מנה,מנן,מנע,מנף. ס:מסד,מסב!,מסה,מסס,מסע!,מסר.מסגר,מסטל,מסמס ע:מעט,מעל,מען. פ:מפה,מפל, מפץ, צ:מצא,מצב!,מצג!,מצה,,מצח!,מצע,מצץ,מצר,מצת!מצמץ ק:מקד,מקח,מקל,מקף,מקק,מקשמקמק,מקצע ר:מרא^,מרד,מרה,מרח,מרט,מרס,מרץ,מרק,מרר.מרכז,מרמר,מרפק ש:משב,משה,משח,משט,משך,משל,משק, משר*,משש.משטר,משמש ת:מתז,מתן, מתת.

נ[עריכה]

אנאל,נאם,נאף,נאץ,נאק,נאר?. בנבא,נבב^,נבג,נבח,נבט*,נבך,נבל,נבר. גנגב,נגד,נגה,נגח,נגן,נגס,נגע,נגף,נגר,נגש. דנדב,נדד,נדה,נדח,נדל!,נדם?,נדן!,נדף,נדר.נדנד הנהג,נהה*,נהל,נהם,נהק,נהר. ונוד,נוה,נוח,נוט,נול,נום,נון,נוס,נוע,נוף,נור. זנזל,נזם,נזף,נזר. חנחל,נחם,נחר,נחש,נחת.נחשל טנטה,נטל,נטע,נטף,נטר,נטש.נטרל יניב,ניד,ניח,ניע. כנכה,נכח,נכל,נכס,נכר,נכש. ל00 מנמל,נמס,נמק,נמר,נמש.נמלל,נמנם נ00 סנסב,נסג,נסה,נסח*,נסך,נסע,נסק,נסר. ענעל,נעם,נעץ,נער.נענע פנפה,נפח,נפל,נפץ,נפק,נפש,נפת.נפנף צנצב!,נצה,נצח,נצל,נצץ,נצר.נצנץ קנקב,נקה,נקז,נקט,נקם,נקע,נקף,נקר,נקש. רנרד!. שנשא,נשב,נשך,נשם,נשף,נשק,נשר.נשנש תנתב,נתז,נתח,נתן,נתץ,נתק,נתר,נתש.

ס[עריכה]

אסאב,סאה!,סאן. סאסא בסבא,סבב,סבה,סבל,סבר.סבסד גסגא,סגד,סגה,סגל,סגן,סגף,סגר. סגסג דסדד,סדן,סדק,סדר. הסהד,סהר. וסוב,סוד,סוט,סוף,סור,סות. ז00 חסחב,סחט,סחף,סחר.סחבק,סחרר טסטה,סטן,סטר. יסיב,סיג,סיד,סיח,סיט,סים,סיע,סיף,סיר. כסכה,סכל,סכם*,סכן,סכר*,סכת^.סכסך לסלא,סלד,סלה,סלח,סלט,סלל,סלם,סלע,סלף,סלק.סלסל,סנסן!,סנג'ר מסמא,סמה^,סמך,סמל,סמם,סמן,סמק,סמר. נסנה,סנט,סנן,סנף,סנק.סנגר,סנג'ר,סנור,סנדל,(סנכרן) ס00 עסעד,סעף,סער. פספג,ספד,ספה,ספח,ספל!,ספן,ספף,ספק,ספר,ספת.ספסד,ספסר,ספרת צ00 קסקב,סקל,סקף,סקר.סקרן רסרב,סרג,סרד,סרה,סרח,סרט,סרף,סרק,סרר.סרבל,סרגל,סרהב,סרטט,סרסר ש00 תסתם,סתר,סתת.

ע[עריכה]

א בעבד,עבה,עבט,עבר,עבש. געגב,עגה,עגל,עגם,עגן. דעדב,עדד,עדה,עדן,עדף,עדר,עדש.עדכן ה00 ועוב^,עוד^,עוה,עוז^,עוט,עול,עור,עות*. זעזב,עזז,עזק,עזר. ח00 טעטה,עטף,עטר,עטש. יעיה,עיט,עיל,עין,עיף,עיר!,עיש!. כעכב,עכז,עכל,עכן,עכס,עכר. לעלב,עלג,עלה,עלז,עלט-,עלל,עלם,עלס,עלף,עלץ,עלק.עלעל מעמד,עמם,עמס,עמץ,עמק,עמר,עמת.עמעם נענב,ענג,ענד,ענה,ענן,ענף,ענק,ענש. סעסה,עסס,עסק. ע00 פעפה,עפל,עפף,עפץ,עפש.עפעף צעצב,עצה,עצל,עצם,עצר.עצבב קעקב,עקד,עקה,עקל,עקם,עקף,עקץ,עקר,עקש. רערב,ערג,ערה,ערל,ערם,ערס,ערף,ערץ,ערק,ערר,ערשֹ.ערבב,ערבל,ערטל,ערסל,ערער,ערפל שעשב,עשה,עשק,עשר*,עשת תעתד,עתה,עתק,עתר,עתת^.

פ[עריכה]

אפאה,פאר. ב00 גפגג,פגל,פגם,פגן,פגר,פגש. דפדה,פדח,פדל,פדן,פדע,פדר. הפהק. ופוג,פוח,פול, זפזז,פזל,פזם,פזר. חפחד,פחז,פחח,פחם,פחס,פחר,פחת.פחלץ טפטט,פטם,פטר. פטפט יפיח,פיט,פיס. כפכה,פכח,פכר. פכפך לפלא,פלג,פלה,פלח,פלט,פלך,פלל,פלס,פלף,פלץ,פלק,פלש.פלבל,פלסף,פלפל מפמה!,פמט-פמפם נפנה,פנם,פנס,פנק. פנטז,פנצ'ר ספסג,פסד^,פסח,פסל,פסע,פסק. פספס. עפעה,פעט,פעל,פעם,פער. .פענח,פעפע,פעלל פ00 צפצה,פצח,פצל,פצע,פצץ,פצר. פצפץ קפקד,פקח,פקס^,פקע,פקק,פקר. פקסס,פקפק,פקשש רפרא,פרג,פרד,פרה,פרז,פרח,פרט,פרך,פרם,פרן,פרס,פרע,פרף,פרץ,פרק,פרר,פרש,פרת|.פרגן,פרנס,פרסם,פרפר,פרכס* שפשג,פשה,פשח,פשט,פשל,פשע,פשק,פשר. פשפש תפתה,פתח,פתך,פתל,פתן,פתע,פתק,פתר,פתת.

צ[עריכה]

אצאה. בצבא,צבה,צבט,צבע,צבר,צבת. ג00 דצדד,צדה,צדע,צדף,צדק. הצהב,צהל,צהר. וצוה,צוח,צום,צוף,צוק,צור,צות. ז00 חצחח,צחן,צחק,צחר.צחצח,צחקק טצטט. יציד,צין,ציץ,ציק,ציר,צית. כ00 לצלב,צלה,צלח,צלל*3,צלם,צלף,צלק.צלצל מצמא,צמג,צמד,צמה,צמח,צמק,צמר,צמת.צמצם נצנה,צנח,צנם,צנן,צנע,צנף,צנק,צנר.צנתר ס00 עצעד,צעה,צען,צעף,צעק,צער*.צעצע פצפד,צפה,צפח,צפע,צפף,צפר.צפצף צ00 קצקצק רצרב,צרד,צרה,צרח,צרך,צרם,צרע,צרף,צרר.צרצר ש00 ת00

ק[עריכה]

אקאה. בקבה,קבל,קבס,קבע,קבץ,קבר. ג00 דקדד,קדה,קדח,קדל,קדם,קדן,קדר*,קדש. הקהה,קהל. וקוה,קום,קון,קוץ,קורקוקו זקזז. ח00 טקטב,קטט^,קטל,קטם,קטן,קטע,קטף,קטר.קטרג יקיא,קיה,קיח,קיט,קים,קיץ,קיר כ00 לקלד^,קלה,קלח,קלט,קלל,קלס,קלע,קלף,קלק^קלש.קלקל מקמז,קמח,קמט,קמל,קמם,קמע,קמץ,קמר,קמש. קמבן,קמטט נקנא,קנה,קנח,קנט,קנן,קנס. קנטר סקסם,קסס.קסקס עקער,קעקע פקפא,קפד*,קפה,קפח,קפל,קפץ,קפש. צקצב,קצה,קצח,קצן,קצע,קצף,קצץ,קצר,קצת!. ק00 רקרא,קרב,קרד,קרה,קרח,קרט,קרם,קרן,קרס,קרע,קרץ,קרר,קרש,קרת.קרבן,קרטע,קרסם,קרקר,קרקף שקשב,קשה,קשח^,קשט,קשר,קשש,קשת.קשקש* תקתת

ר[עריכה]

אראה,ראם. ברבב,רבד,רבה,רבך^,רבע,רבץ,רבק. גרגב,רגג,רגז,רגל,רגם,רגן,רגע,רגש. דרדד,רדה,רדם^. הרהב,רהט,רהן. ורוה,רוח,רוםרוץ. זרזה. חרחב,רחל,רחם,רחף,רחץ,רחק,רחש,רחת.רחרח טרטב,רטט,רטן,רטש. יריח,ריק,ריר. כרכב,רכך,רכל,רכן,רכס,רכש. ל00 מרמה,רמז,רמח!,רמך,רמס,רמץ,רמש. נרנה!,רנן סרסן,רסס. ערעב,רעד,רעה,רעם,רעע*,רעף,רעץ,רעש.רענן פרפא,רפד,רפה,רפט,רפס,רפף,רפק^,רפש,רפת.רפרף צרצה,רצח,רצף,רצץ. קרקב,רקד,רקה,רקח,רקם,רקק. ר00 שרשה^,רשל,רשם,רשע,רשף,רשש,רשתרשרש תרתח,רתם,רתע,רתק,רתת.

ש[עריכה]

אשאב,שאג,שאה,שאט,שאל,שאף,שאר. בשבב,שבה,שבז,שבח,שבט,שבך,שבל,שבע,שבק,שבר,שבש,שבת.שבשב גשגב,שגד,שגה,שגח^,שגע,שגר,שגש.שגשג דשדד,שדה,שדך,שדל,שדף,שדר. השהה,שהם,שהק. ושוב,שוט,שום,שוק,שוף,שוע*. זשזב,שזף,שזר. חשחד,שחה,שחח,שחט,שחל!^,שחם,שחן,שחף,שחץ,שחק,שחר.שחזר,שחרר טשטה,שטח,שטט^,שטם,שטן,שטף,שטר. ישיג,שיד,שיח,שיט,שין,שיף,שיר,שיש|!שית!. כשכב,שכה,שכח,שכך,שכל,שכם*,שכן,שכר.שכלל,שכנע,שכפל,שכשך,שכתב לשלב,שלג,שלד,שלה,שלח,שלט,שלך,שלל,שלם,שלף,שלק,שלש.שנמך משמד,שמח,שמט,שמם,שמן,שמע,שמץ,שמר,שמש,שמת. נשנה,שנן,שנס,שנע,שנק. סשסה,שסע,שסף. עשעה,שעט,שעל*,שעם,שען,שעע,שער.שעבד,שעמם,שעשע פשפד,שפה,שפח,שפט,שפל,שפם,שפן,שפע,שפף,שפץ,שפק,שפר.שפצר,שפשף צשצף. קשקד,שקה,שקט,שקל,שקם,שקע,שקף,שקץ,שקק,שקר.שקלל,שקשק רשרב,שרג,שרד,שרה,שרח,שרט,שרך,שרע,שרף,שרץ,שרק,שרר*,שרש,שרת.שרבב,שרטט,שרעף!,שרשר שששר! תשתה,שתך,שתל,שתם,שתן,שתע,שתף,שתק,שתת.

ת[עריכה]

אתאב,תאו,תאם,תאר.תארך בתבל,תבן,תבע,תבר. גתגר.תגמל דתדר.תדרך התהה. ו תוב,תוה,תוך,תוש זתזז. תזכר,תזמן חתחח,תחל^,תחם,תחרתחש,תחת.תחבל,תחזק,תחמן,תחכם,תחקר ט00 יתיג,תיר,תיש, כתכך,תכל,תכן,תכף.תכנן לתלג, תלה,תלל*,תלם,תלע,תלש.תלתל מתמד,תמה,תמך,תמם,תמן,תמר. תמחר,תמצת,תמרן נתנה,תנע. סתסס. תסבך,תסכל עתעב,תעד,תעה,תעל,תער,תעש.תעתע פתפח,תפל,תפף^,תפר,תפשתפת!.תפעל,תפקד צתצפת קתקל,תקן,תקע,תקף,תקר.תקשב,תקתק רתרד,תרם,תרן,תרע^,תרף,תרץ. שתשר,תשש.תשאל ת00