משתמש:אליצור יחיא/שורשים

מתוך ויקימילון, מיזם רב לשוני ליצירת מילון חופשי שיתופי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

א[עריכה]

א באבא,אבד,אבה,אבל,אבן,אבס,אבץ,אבק,אבר. גאגד,אגל,אגם,אגן,אגס,אגף,אגר. דאדב,אדה,אדם,אדן,אדק,אדר,אדש. האהב,אהד,אהה,אהל. ואוה,אוז. @ אורר זאזל,אזן,אזק,אזר. חאחד,אחז,אחר,אחת.@@אחסן טאטב,אטד,אטם,אטר. יאיד,איט,אית. כאכל,אכן,אכף,אכר.@@אכסן,אכלס לאלה,אלח^,אלם,אלף,אלץ. מאמא,אמד,אמן,אמץ,אמר,אמש,אמת. נאנא,אנה,אנח,אנך,אנס,אנף,אנש^^. סאסל!,אסם,אסן,אסף,אסר. ע פאפד,אפה,אפל,אפן,אפס,אפף,אפק,אפר.@@אפין,אפסן,אפשר. צאצר. ק רארב,ארג,ארד,ארה,ארז,ארח,ארם,ארס,ארץ,ארק,ארר,ארש שאשד,אשם,אשף,אשר,אשש. תאתת^

ב[עריכה]

אבאס,באר,באש. בבבא, בבה,בבל. גבגד,בגר. דבדד,בדה,בדח,בדל,בדק,בדר. הבהה,בהט!,בהל,בהם^,בהן!,בהק,בהר^]]. ו[[בו זבזה,בזז,בזע,בזק,בזר. חבחר,בחש. טבטא,בטה,בטח,בטל,בטן,בטש. יביץ,ביש כבכא,בכה,בכר. לבלג^בלה,בלח^,בלט,בלל,בלם,בלס,בלף,(בלק)בלש.@@ בלבל מבמה. נבנה,בנן. סבסה,בסם,בסס,בסר. עבעד,בעה,בעט,בעל,בעס,בער,בעת. @@ בעבע פ[[ב צבצה,בצל,בצע,בצק,בצר.@@ בצבץ קבקע,בקק,בקר,בקש.@@בקבק רברא,ברג,ברד,ברה,ברז,ברח,ברך,ברק,ברר,ברש^. שבשל,בשן,בשר,בשש^. תבתק,בתר.

ג[עריכה]

אגאה,גאל. בגבא,גבה,גבח,גבל,גבן,גבס,גבע,גבר,גבש. ג דגדד,גדה,גדל,גדע,גדר,גדש. הגהה,גהץ,גהר. וגוז,גוח,גון,גועגוץ! זגזה,גזז,גזל,גזם,גזע,גזר. ח ט יגיד,גיר,גיש כ לגלב,גלד,גלה,גלח,גלל,גלם,גלע,גלף,גלש. מגמא,גמד,גמז,גמל,גמם,גמע,גמר,גמש^. נגנב,גנה,גנז,גנח,גנן. סגסה,גסס. עגעה,געל,גער,געש.@@געגע פ צ ק רגרב,גרד,גרה,גרט,גרל^,גרם,גרס,גרע,גרר,גרש. שגשם,גשר,גשש. ת

ד[עריכה]

אדאב,דאג,דאה,דאר. בדבא,דבב,דבה,דבק,דבר,דבש. גדגה,דגל,דגם,דגן,דגר,דגש. דדדה. הדהב,דהם^,דהן,דהר. ודוח,דוך ז חדחה,דחל,דחן,דחף,דחק. ט ידיג,דיה,דיל,דין,דיק,דין,דיש. כדכא,דכה,דכן,דכר. לדלג,דלה,דלח,דלל,דלף,דלק,דלת. מדמה,דמך,דמם,דמן,דמע. נדנב,דנג. ס עדעה,דעך. פדפן,דפס,דפק.@@דפדף צ קדקה,דקק,דקר.@@דקדק רדרג,דרך,דרם,דרס,דרר,דרש.@@ דרדר ש@@דשדש ת

ה[עריכה]

א ב ג דהדס ה ו זהזה ח טהטה יהיל כהכה להלל מהמם נהנה סהסה ע פ צהצה ק רהרג,הרה,הרס.@@הרהר ש תהתת


ו[עריכה]

א ב ג דודא,ודה. ה ו ז ח ט י כוכח ל מ נ סוסת עועד פ צ ק רורד ש תותר,ותק.

ז[עריכה]

א בזבד,זבה,זבח,זבל,זבן. גזגג. ד הזהה,זהם,זהר. וזוב,זוד, זול,זוע זזין,זיע ח ט י כזכה,זכר. לזלג,זלח,זלף. מזמה,זמם,זמן,זמר.@@זמזם נזנב,זנה,זנח,זנק.@@זמבר ס עזעך,זעם,זעף,זעק,זער@@זעזע פזפק,זפת. צ קזקה,זקן,זקף,זקק,זקר. רזרג,זרד,זרה,זרז,זרח,זרם,זרע,זרק,זרר,זרת. ש ת

ח[עריכה]

א בחבא,חבב,חבה,חבט,חבל,חבס,חבץ,חבק,חבר,חבש,חבת. גחגב,חגג,חגר. דחדד,חדל,חדק,חדר,חדש. ה וחוג,חון,חוס,חוש זחזה,חזן,חזק,חזר. ח טחטא,חטב,חטט,חטף,חטר. יחיב,חיג,חיה,חיט,חיך,חיל,חיש. כחכה,חכך,חכם,חכר. לחלב,חלד,חלה,חלט,חלל,חלם,חלן,חלק,חלש.@@חלחל,חלטר מחמד,חמה,חמט,חמל,חמם,חמס,חמץ,חמק,חמר,חמש,חמת. נחנה,חנט,חנך,חנם,חנן,חנף,חנק. סחסד,חסה,חסך,חסל,חסם,חסן,חסף,חסר. ע פחפה,חפז,חפן,חפס,חפף,חפץ,חפר,חפש,חפת. צחצב,חצה,חצן,חצץ,חצר.@@חצרץ קחקה,חקן,חקק,חקר. רחרא,חרב,חרג,חרד,חרה,חרז,חרט,חרך,חרם,חרף,חרץ,חרק,חרר,חרת.@@ חרחר,חרטט. שחשב,חשד,חשך,חשל,חשף,חשק,חשש. תחתה,חתך,חתל,חתם,חתן,חתר.

ט[עריכה]

אטאט.@@טאטא בטבח,טבל,טבע,טבק,טבר. גטגן. ד הטהר. וטוח ז חטחב,טחן. טטטא. יטיב,טיח כטכס. לטלא,טלף. @@טלטל מטמא,טמן,טמר,טמש. @@טמטם נטנא,טנן,טנף,טנק. ס עטעה,טעם. פטפה,טפח,טפט,טפל,טפס,טפר,טפש.@@טפטף. צ קטקס. רטרה,טרח,טרט,טרם,טרף,טרק.@@טרטר.טרלל. ש@@טשטש. ת

י[עריכה]

איאה,יאש. ביבא,יבב,יבם,יבש. גיגב,יגע. דידד,ידה,ידע. היהב. ויון זיזם,יזע,יזף. חיחד,יחל,יחם,יחס,יחף,יחץ,יחר,יחשֹ. ט י כ לילד,ילל,ילף,ילק. מימן,ימר. נינן. סיסד,יסף,יסר. עיעד,יעה,יעף,יעץ. פיפה. ציצא,יצב,יצג,יצר. קיקב,יקד,יקץ,יקר,יקש. רירד,ירה,ירט,ירק,ירש. שישב,ישן,ישר. תיתב,יתד,יתם,יתר.

כ[עריכה]

אכאב. בכבד,כבה,כבל,כבן,כבס,כבר,כבש. ג ד@@כדרר הכהה,כהל. וכון זכזב. חכחד,כחל,כחש.@@כחכח ט יכיס,כיף,כיר כככב. לכלב!^,כלה,כלח,כלך,כלל. מכמה,כמן,כמס,כמר,כמש,כמת נכנה,כנס,כנע,כנף,כנר,כנש. סכסה,כסח,כסל,כסס,כסף. עכעס,כער,כעשֹ. פכפה,כפל,כפן,כפר,כפת. צ ק רכרה,כרב,כרג,כרז,כרך,כרם,כרס,כרע,כרר,כרת. שכשל,כשף,כשר. תכתב,כתה,כתם,כתר,כתש,כתת.

ל[עריכה]

אלאה,לאט. בלבב,לבד,לבה,לבט,לבן,לבש. גלגם. ד הלהב,להג,להט,להם,להק.@@להטט ולוה,לוז,לוח,לוט,לול,לון,לוע,לוש. ז חלחח,לחך,לחם,לחש,לחת. טלטם,לטף,לטש. י כלכד,לכה,לכש. @@לכלך ל מלמד. נלנה,לנן. ס עלעג,לעה,לעז,לעס. פלפד,לפת. @לפלף צ קלקה,לקח,לקט,לקק. ר שלשד. תלתך,לתת.

מ[עריכה]

אמאה,מאם,מאן,מאס. ב(מבט),[[מבע מ ג[[מגב מגל,מגש @@מגנט דמדד,מדה,מדן,מדף,מדר. המהה,מהל,מהר ומוג,[[[מול]],מוץ,מות זמזח,מזל.@@מזער חמחא,מחה,מחז,מחט,מחך,מחל,מחץ,מחק,מחר.מחשב. טמטה,מטט,מטע,מטר ימיד,מים,[[[מין]],מיץ. כמכר. ל[מלא]],מלה,מלח,מלט,מלך,מלץ,מלק. מממן,ממס.@@ממשק נמנה,מנן,מנע סמסר. עמעט,מעל,מען. פמפה,מפל, מפץ, צמצה קמקח,מקל,מקף,מקק,מקש רמרא,מרד,מרה,מרח,מרט,מרס,מרץ,מרק,מרר. שמשב,משה,משח,משט,משל,משק, משש. תמתז,מתן, מתת.

נ[עריכה]

אנאל,נאם,נאף,נאץ,נאק,נאר. בנבא,נבג,נבח,נבט,נבך,נבל,נבר. גנגד,נגה,נגח,נגן,נגס,נגע,נגף,נגר,נגש. דנדד,נדה,נדח,נדם,נדן,נדף,נדר.@@נדנד הנהג,נהה,נהל,נהם,נהק,נהר. ונוד,נוה,נוח,נוט,נום],נון,נוס,נוע,נוף,נור. זנזל,נזם,נזף,נזר. חנחל,נחם,נחר,נחש,נחת.@@נחשל טנטה,נטל,נטע,נטף,נטר,נטש.@@נטרל יניב,ניד,ניח,ניע, כנכה,נכח,נכל,נכס,נכר,נכש. ל מנמל,נמס,נמק,נמר,נמש. נ סנסה,נסך,נסע,נסק,נסר. ענעל,נעם,נעץ,נער.@@נענע פנפה,נפח,נפל,נפץ,נפק,נפש,נפת.[[נ@@נפנף צנצב,נצה,נצח,נצל,נצץ,נצר.@@נצנץ. קנקב,נקה,נקט,נקם,נקע,נקף,נקר,נקש. רנרד. שנשב,נשך,נשם,נשף,נשק,נשר.@@נשנש. תנתב,נתח,נתן,נתץ,נתק,נתר,נתש.

ס[עריכה]

אסאב,סאה,סאן.@@סאסא בסבא,סבב,סבה,סבל,סבר.@@סבסד גסגא,סגד,סגה,סגל,סגן,סגף,סגר.@@סגסג דסדד,סדן,סדק,סדר. הסהד,סהר. וסוב,סוד,סוט,סוף,סור,סות. ז חסחב,סחט,סחף,סחר.@סחרר טסטה,סטר. יסיב,סיג,סיד,סיח,סים,סיע,סיף,סיר. כסכה,סכל,סכם,סכן. לסלא,סלד,סלה,סלח,סלט,סלל,סלם,סלע,סלף,סלק.@@סלסל מסמך,סמל,סמם,סמן,סמק,סמר. נסנה,סנט,סנן,סנף,סנק.@@סנדל ס עסעד,סעף,סער. פספג,ספד,ספה,ספח,ספל,ספן,ספף,ספק,ספר,ספת. צ קסקב,סקל,סקף,סקר. רסרב,סרג,סרד,סרה,סרח,סרט,סרף,סרק,סרר.@@סרסר,סרהב ש תסתם,סתר,סתת.

ע[עריכה]

א בעבד,עבה,עבט,עבר,עבש. געגה,עגל,עגם,עגן. דעדב,עדד,עדה,עדן,עדף,עדר,עדש. ה ועוה,עוז,עול,עור,עות. זעזב,עזז,עזק,עזר. ח טעטה,עטף,עטר,עטש. י כעכב,עכז,עכל,עכן,עכר. לעלב,עלג,עלה,עלז,עלט,עלל,עלם,עלס,עלף,עלץ,עלק.@@עלעל מעמד,עמם,עמס,עמץ,עמק,עמר,עמת.@@עמעם נענב,ענג,ענד,ענה,ענן,ענף,ענק,ענש. סעסה,עסס,עסק. ע פעפה,עפל,עפף,עפץ,עפש. צעצה,עצל,עצם,עצר. קעקב,עקד,עקה,עקל,עקם,עקף,עקץ,עקר,עקש. רערב,ערג,ערה,ערל,[[ערם,ערס,ערף,ערץ,ערק,ערשֹ.@@ערער. שעשב,עשה,עשק,עשר,עשת תעתק.

פ[עריכה]

אפאה,פאר. ב גפגג,פגל,פגם,פגן,פגר,פגש. דפדה,פדח,פדל,פדע,פדר. הפהק. ופוג,פוח,פול, זפזז,פזל,פזם,פזר. חפחד,פחז,פחח,פחם,פחס,פחר,פחת.@@פחלץ טפטט,פטם,פטר. @@פטפט יפיח,פיט,פיס. כפכה,פכח,פכר.@@פכפך לפלא,פלג,פלה,פלח,פלט,פלך,פלל,פלס,פלף,פלץ,פלק,פלש. @@פלבל,פלפל. מ@@פמפם נפנה,פנם,פנס,פנק.@@פנטז ספסג,פסד,פסח,פסל,פסע,פסק.@@פספס. עפעה,פעט,פעל,פעם,פער.@@פעפע,פעלל. פ צפצה,פצח,פצל,פצע,פצץ,פצר.@@פצפץ קפקד,פקח,פקע,פקק,פקר.@@פקפק רפרא,פרג,פרד,פרה,פרז,פרח,פרט,פרם,פרן,פרס,פרע,פרף,פרץ,פרק,פרר,פרש.@@פרנס,פרפר,פרסם. שפשג,פשה,פשח,פשט,פשל,פשע,פשק,פשר.@@פשפש תפתה,פתח,פתך,פתל,פתן,פתע,פתק,פתר,פתת.

צ[עריכה]

אצאה. בצבא,צבה,צבט,צבע,צבר,צבת. ג דצדד,צדה,צדע,צדף,צדק. הצהב,צהל,צהר. וצות. ז חצחח,צחן,צחק,צחר.@@צחצח טצטט. יציד,צין,ציץ,ציק,ציר,צית. כ לצלב,צלה,צלח,צלל,[צלם]],צלף,צלק.@@צלצל מצמא,צמג,צמד,צמה,צמח,צמק,צמר,צמת.@@צמצם נצנה,צנח,צנם,צנן,צנע,צנף,צנק,צנר. ס עצעד,צעה,צען,צעף,צעק,צער.צעצע פצפד,צפה,צפח,צפע,צפף,צפר.@@צפצף צ ק@@צקצק רצרב,צרד,צרה,צרח,צרך,צרם,צרע,צרף,צרר.@@צרצר ש ת

ק[עריכה]

אקאה. בקבה,קבל,קבס,קבע,קבץ,קבר. ג דקדד,קדה,קדח,קדל,קדם,קדן,קדר,קדש. הקהה,קהל. ו זקזז. ח טקטט,קטל,קטן,קטע,קטף,קטר. יקיח כ לקלד^,קלח,קלט,קלל,קלס,קלע,קלף,קלק^קלש. @@קלקל מקמז,קמח,קמט,קמל,קמם,קמע,קמץ,קמש.@@קמטט נקנא,קנה,קנח,קנט,קנן,קנס. סקסם,קסס.@@קסקס עקער פקפא,קפד,קפח,קפל,קפץ. צקצב,קצה,קצח,קצן,קצע,קצף,קצץ,קצר,קצת. ק[[ רקרא,קרב,קרד,קרה,קרח,קרם,קרן,קרס,קרע,קרץ,קרר,קרש,קרת.@@קרטע,קרקר,קרקף. שקשב,קשה,קשח,קשט,קשר,קשש,קשת.@@קשקש ת[[קת

ר[עריכה]

אראה,ראם. ברבב,רבד,רבה,רבע,רבץ,רבק. גרגב,רגג,רגז],רגל,רגם,רגן,רגע,רגש. דרדד,רדה,רדם. הרהב,רהט,רהן. ורוח,רוץ. זרזה. חרחב,רחל,רחם,רחף,רחץ,רחק,רחש,רחת.@@רחרח טרטב,רטט,רטן,רטש. יריח,ריק כרכב,רכך,רכל,רכן,רכס,רכש. ל מרמה,רמח,רמך,רמס,רמץ,רמש. נרנן סרסן,רסס. ערעב,רעד,רעה,רעם,רעץ,רעש. פרפא,רפד,רפה,רפט,רפס,רפף,רפש,רפת.@@רפרף צרצה,רצח,רצף,רצץ. קרקב,רקד,רקה,רקח,רקם,רקק. ר שרשה,רשל,רשם,רשע,רשף,רשש,רשת@@רשרש תרתח,רתם,רתע,רתק,רתת.

ש[עריכה]

אשאב,שאג,שאה,שאט,שאל,שאף,שאר. בשבב,שבה,שבז,שבח,שבט,שבך,שבל,שבע,שבק,שבר,שבש,שבת. גשגב,שגד,שגה,שגח^,שגע,שגר,שגש.@@שגשג דשדד,שדה,שדך,שדל,שדף,שדר. השהה,שהם,שהק. ושוב,שוט,שום,שוק,שוף,שוע*. זשזב,שזף,שזר. חשחד,שחה,שחח,שחט,שחל!^,שחם,שחן,שחף,שחץ,שחק,שחר. טשטה,שטח,שטט^,שטם,שטן,שטף,שטר. ישיג,שיד,שיח,שיט,שיר,שיש כשכב,שכה,שכח,שכך,שכל,שכם,שכן,שכר.@@ שכנע,שכשך,שכתב לשלב,שלג,שלד,שלה,שלח,שלט,שלך,שלל,שלם,שלף,שלק,שלש.@@שלשל משמד,שמח,שמט,שמם,שמן,שמע,שמץ,שמר,שמש. נשנה,שנן,שנס,שנע,שנק. סשסה,שסע,שסף. עשעה,שעט,שעם,שען,שעע,שער.@@שעשע פשפד,שפה,שפח,שפט,שפל,שפם,שפן,[שפע]],שפף,שפץ,שפק,שפר.@@שפשף צשצף. קשקד,שקה,שקט,שקל,שקם,שקע,שקף,שקץ,שקק,שקר. רשרב,שרג,שרד,שרה,שרח,שרט,שרע,שרף,שרץ,שרק,שרר,שרש,שרת.@@שרשר ש תשתה,שתם,שתן,שתע,שתף,שתק,שתת.

ת[עריכה]

אתאב,תאם,תאר. בתבל,תבן,תבע,תבר. גתגר. דתדר. התהה. ותוך זתזז חתחח,תחם,תחרתחש,תחת.@@תחזק,תחמן,תחכם ט יתיג, כתכך,תכן,תכף.@@תכנן לתלג, תלה,תלם,תלע,תלש. מתמד,תמה,תמך,תמם,תמן,תמר.@@תמחר,תמרן נתנה,תנע. סתסס. עתעד,תעה,[[תעל],תער.@@תעתע פתפל,תפש.@@תפעל צ קתקל,תקן,תקע,תקף,תקר. @@ תקשב תקתק רתרד,תרם,תרן,תרף. שתשר,תשש. ת